Chefsarbetets etik

Chefsarbetets etik tar upp etiskt laddade frågor. Vad innebär det att vara en rättvis chef? Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller ska det grundas på mänskliga rättigheter? Får chefer tvinga medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur undviker chefen att drabbas av hybris?

Författarna representerar flera olika forskningsområden: företagsekonomi, moralfilosofi, socialvetenskap, genus­vetenskap, tros- och livsåskådningsforskning och social­psykologi. Några av dem är också verksamma som organisationskonsulter och journalister. Deras kunskap stimulerar till fördjupad reflektion kring det ansvarsfulla chefskapet.

Boken riktar sig till alla chefer som vill ha en djupare självförståelse och granska den etiska dimensionen i sitt dagliga arbete.

Brytting, Tomas (Red.), Chefsarbetets etik, Studentlitteratur, 2013.