Föredragshållare

Jag håller ofta föredrag i både små och stora sammanhang: chefs- och personalutbildningar och temadagar.

”Värdegrundsarbete” är något som många företag och myndigheter ägnar sig åt. Där kallas jag ibland in för att beskriva vad en värdegrund är och hur den i bästa fall samverkar med regelverk och det individuella samvetet.

Ett annat tema handlar om ”oegentligheter”. Hur ska man komma till rätta med fusk, stöld, mobbning, diskriminering, korruption och bedrägerier?

Många konkurrensutsatta företag vill veta hur ”marknadens värdesystem” ser ut. Jag försöker dela upp den frågan i fyra olika värdesystem som kämpar om dominans och som sakta men säkert utvecklas ur varandra. Att känna till hur det ser ut ger ett strategiskt försprång…

Tillsammans med Ann-Sofie och Alf Westelius jobbar jag konsultativt med praktisk organisationsutveckling utifrån en ”balansmodell” för hållbar organisering.