Förtroendebegreppet i företagsekonomin

Hur förtroende (åter)skapas, är en nyckelfråga inför framtiden, som många, inte minst företagsledare, idag har anledning att tänka över nogsamt. Ett högt förtroende är positivt, det tycker de allra flesta. Riktigt varför det är bra, är däremot inte lika lätt att svara på. Syftet med denna artikel är […]

Etiken i butiken

Vad är sanning – i butiken? Har livet en mening – i butiken? Är människan fri – i butiken? Tre av mänsklighetens största frågor visar sig ha en förvånansvärt stor betydelse för att förstå vad som pågår i och omkring kunden i butiken. Men svaren på frågorna är […]

Företagsetik

Varför skall jag vara god? Kan jag lära mig bli mer etisk? Är en organisation ansvarig eller är allt ansvar individuellt? Är det bara egoister som passar in i ekonomisk teori? Detta är exempel på frågor som på ett klargörande sätt behandlas i boken. Författaren tar upp detta […]

Moral i verksamhet – ett etiskt perspektiv på företag och arbete

Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse, för andra leder det till osäkerhet. Därför har etikdebatten kommit igång. Att kunna hantera moraliska konflikter på ett konstruktivt sät blir allt viktigare i arbetslivet. Boken handlar om hur […]