Företagsetik

Varför skall jag vara god? Kan jag lära mig bli mer etisk? Är en organisation ansvarig eller är allt ansvar individuellt? Är det bara egoister som passar in i ekonomisk teori? Detta är exempel på frågor som på ett klargörande sätt behandlas i boken.

Författaren tar upp detta högaktuella ämne från fem olika perspektiv:

Moralfilosofi, eller etik som det också kallas, ger oss den nödvändiga begreppsapparaten och kan vara både beskrivande och föreskrivande.

Individen och organisationen påverkar varandra och etiska värderingar tycks spela en allt större roll. Ibland styr organisationen och i andra fall har individen både en rätt och en skyldighet att säga ifrån.

Företaget och omvärlden bör samspela för att främja det gemensamma bästa. Etisk intressentanalys främjar en bärkraftig utveckling där såväl ekonomi som ekologi och etik är i balans.

Stöd för praktisk etik finns i många former, t.ex. i omvärldens förväntningar, organisationens etiska riktlinjer, moralsamtal, social revision och utbildning.

Boken är oumbärlig för alla dem som någon gång undrat över varför det goda och det lönsamma tycks ha svårt att komma överens – svaret kan ibland vara överraskande. Den bör läsas av alla som befinner sig på eller är på väg ut på arbetsmarknaden och är lämplig som kurslitteratur vid högskolor och i företagsinterna utbildningar.

Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber, 2005.