Förtroendebegreppet i företagsekonomin

Hur förtroende (åter)skapas, är en nyckelfråga inför framtiden, som många, inte minst företagsledare, idag har anledning att tänka över nogsamt. Ett högt förtroende är positivt, det tycker de allra flesta. Riktigt varför det är bra, är däremot inte lika lätt att svara på. Syftet med denna artikel är att utreda förtroendebegreppets olika betydelser, speciellt dem med relevans för företagens verksamhet. Resonemangen leder också fram till några mer spekulativa tankar kring hur ett förnyat förtroende kan byggas upp. Förtroendebegreppet intar en central plats i rena effektivitets-resonemang. Det påverkar direkt kostnader och intäkter. Men förtroende har även egenskaper som berör personliga värdesystem och har också makt- och ansvarsaspekter inbyggt i sig.

Artikeln är publicerad som bilaga i SOU 2004:47, Näringslivet och förtroendet. Läs hela artikeln här.