Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007

”Etikvågentycks ha kommit för att stanna”. Bildspråket i det citatet svajar betänkligt men kanske just därför lyckas det också fånga dagens språkliga osäkerhet. Etik är inne – men vad betyder det? Vilka begrepp ska vi använda när vi tar oss an etiska frågor i vardagen? Vilka är de etiska frågorna? Ansvaret vilar tungt på forskarna att göra en insats.

Den här boken beskriver hur etiktemat tagits upp av svenska forskare under åren 2002-2007. Vilka forskar på området? Vad har de publicerat. Vilka frågor ställs? Vilka frågor ställs inte?

Boken innehåller en sammanställning av all organisationsetisk forskning i Sverige som publicerats under perioden. Den är en uppföljning av en liknande studie som gjordes för fem år sedan. Då kartlades åren 1995-2001. Boken innehåller fullständiga referenslistor, ett stort urval kortare sammanfattningar samt kommentarer till periodens forskningsinsats i sin helhet.

Brytting, Tomas och Ann-Sofie Westelius, Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007, BAS förlag 2009