Svensk organisationsetisk forskning åren 2002-2007

”Etikvågentycks ha kommit för att stanna”. Bildspråket i det citatet svajar betänkligt men kanske just därför lyckas det också fånga dagens språkliga osäkerhet. Etik är inne – men vad betyder det? Vilka begrepp ska vi använda när vi tar oss an etiska frågor i vardagen? Vilka är de […]

Svensk företagsekonomisk forskning 1995-2001

Etik och ekonomi möts i praktiken. Vilka frågor uppstår i mötet? Vilken forskning finns? Vilka är de outforskade områdena? Den här rapporten innehåller en sammanställning av all företagsetisk forskning i Sverige publicerad mellan åren 1995 – 2001, komplett med korta sammanfattningar och fullständiga referenser. Den riktar sig till […]

Moral i verksamhet – ett etiskt perspektiv på företag och arbete

Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse, för andra leder det till osäkerhet. Därför har etikdebatten kommit igång. Att kunna hantera moraliska konflikter på ett konstruktivt sät blir allt viktigare i arbetslivet. Boken handlar om hur […]